TƯỢNG TUẦN THÁNH 2019

TUẦN THÁNH, TAM NHẬT VƯỢT QUA, THỨ SÁU TUẦN THÁNH.

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

0978 476 257
0944 882057