TƯỢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2019

CHÚA THƯƠNG XÓT. 

LẠY CHÚA! CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.

JESUS! I TRUST IN YOU.

TƯỢNG CÔNG GIÁO KIM THÀNH - KIÊN LAO

LIÊN HỆ: 0944882057

Website: https://banthoconggiao.vn/

 

0978 476 257
0944 882057